Sharks and rays - Debbie Wallace Photography

Lemon Mug

Lemon shark up close, Jupiter, FL

Jupiterlemonshark